نمایشگاه ها

هفتمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی تجهیزات و خدمات پزشکی عمان

هفتمین نمایشگاه و کنفرانس بین الملل ...

تاریخ برگزاری نمایشگاه 17 تا 19 مهر ماه 1396

برگزاری پاویون ملی ایران در نمایشگاه غذا و هتلداری -عمان

برگزاری پاویون ملی ایران در نمایشگا ...

24 مهرماه 96 الی 26 مهر ماه 96

برگزاری نمایشگاه خانه مدرن عمان

برگزاری نمایشگاه خانه مدرن عمان

نمایشگاه خانه مدرن عمان از ۱ تا ۳ آبان ماه در مرکز برگزاری مراسم و نمایشگاه عمان (OCEC) برگزار می شود . 

نمایشگاه و کنفرانس سلامت و پزشکی عمان

نمایشگاه و کنفرانس سلامت و پزشکی عم ...

مرکز برگزاری مراسم و نمایشگاه عمان (OCEC) 

نمایشگاه پروژه های زیر بنایی عمان (Infra Oman)

نمایشگاه پروژه های زیر بنایی عمان ( ...

مرکز برگزاری مراسم و نمایشگاه عمان (OCEC)