ملاقات رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با رییس کل شورای مناقصات سلطنت عمان