کارگاه آموزشی چگونگی تجارت با کشور عمان

کارگاه آموزشی چگونگی تجارت با کشور عمان در تاریخ 1396/05/04 برگزار خواهد شد.

استاد دوره: سرکار خانم فرزام