نمایشگاه پروژه های زیر بنایی عمان (Infra Oman)

17-19 مهر 1396 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت رسمی رویداد به آدرس www.infraoman.com مراجعه نمایید.