حضور جناب دکتر رحمانی وزیر محترم صنعت،معدن و تجارت در مراسم یادبود سلطان قابوس در سفارت عمان در تهران

حضور جناب دکتر رحمانی وزیر محترم صنعت،معدن و تجارت در مراسم یادبود سلطان قابوس در سفارت عمان در تهران