فرصت صادرات خدمات فنی و مهندسی از طریق عمان

محسن ضرابی رئیس اتاق مشترک ایران و عمان با اشاره به اینکه عمان می‌تواند پایگاهی برای صدور خدمات فنی و مهندسی ایران باشد، گفت: در شرایطی که تحریم‌های بانکی مانع حضور پیمانکاران خدمات فنی مهندسی ایران در بازارهای بین‌المللی شده است، صدور ضمانتنامه‌های بانکی از محل صندق ضمانت صادرات می‌تواند راهکاری موثر باشد.