مسقط: بندر و منطقه ازاد صحار برای ایجاد كارخانه توليد محصولات بلوک سیمانی توافق نامه اجاره زمین را امضا کردند.
این توافق نامه توسط دکتر محمد الزعبي ، رئیس هیئت مدیره بندر و منطقه ازاد صحار و سلیم خلفان الممري ، مالک شركت بين المللي والد القناس Wald Al-Qanas International (FZE) SPC امضا شده است.