بندر صلاله از رشد قوی گزارش می دهد

بندر صلاله ، یکی از بزرگترین بنادر چند منظوره در منطقه خاورمیانه ، امسال رشد قابل توجهی در حجم کانتینرها و محموله های عمومی را به ثبت رسانده است که باعث افزایش درآمد و سود بندر در نیمه اول سال 2019 شده است.