کسری بودجه عمان به پایین ترین سطح در پنج سال اخیر رسید

کسری بودجه عمان به پایین ترین سطح در پنج سال اخیر رسید

 

با توجه به افزایش قابل توجه درامدهای دولت و کاهش ملایم در حجم هزین ههای عمومی، کسری بودجه دولت عمان ، به كمترین سطح در 5 سال رسیده است.