بخش های غیر نفتی عمان چشم انداز مثبتی را برای رشد اقتصادی ارائه می دهند

 

به گفته بانک مرکزی عمان (CBO) ، چشم انداز اقتصادی عمان به دنبال تقویت فعالیت های غیر نفتی و افزایش تولید گاز طبیعی در میان مدت است.

تولید ناخالص داخلی اسمی سلطان نشین در سال 2018 با 12 درصد رشد ، بسیار بیشتر از 7.3 درصد در سال گذشته بود.