تولید گاز عمان در سال 2018 از 1.5 میلیون فوت مکعب عبور کرده است

براساس داده های مرکز ملی آمار و اطلاعات سلطنت عمان (NCSI) ، تولید گاز طبیعی در عمان در سال 2018 از 1.5 میلیون فوت مکعب عبور کرده است.

 

تولید گاز طبیعی در کشور در سال 2018 بالغ بر 1617،735 میلیون فوت مکعب بود. تولید گاز عمان در طی سه سال قبل از آن نزدیک به 1.5 میلیون فوت مکعب بود ، اما هرگز از آن عبور نکرد.