ما خود را متعهد به امنیت منطقه و به ویژه خلیج‌فارس می‌دانیم
ایران از هیچگونه اقدامی جهت حفظ امنیت دریانوردی در خلیج‌فارس، تنگه هرمز و دریای عمان فروگذار نکرده است
معتقدیم امنیت باید توسط کشور‌های منطقه تأمین شود و کشور‌های منطقه باید در این زمینه وارد گفت‌وگو‌های سازنده شوند
منطقه نباید جولانگاه حضور بیگانگان شود