ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین الملل انرژی، برق و آب عمان

ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین الملل انرژی، برق و آب عمان

مرکز نمایشگاه های بین امللی مسقط-عمان

25 لغایت 27 فروردین ماه 99