5 میلیون یورو شرکت‌های تجاری

 10 میلیون یورو شرکت‌های تولیدی

 

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای سقف حواله‌های ارزی صادر شده در نظام بانکی را برای شرکت‌های تولیدی و تجاری افزایش داد و شروطی را هم برای اجرای آن، به نظام بانکی ابلاغ کرد. بر مبنای این بخشنامه، صدور حواله ارزی توسط شبکه بانکی برای شرکت‌های تجاری تا سقف ۵ میلیون یورو و برای شرکت‌های تولیدی تا سقف ۱۰ میلیون یورو افزایش یافته است. البته بانک مرکزی این افزایش سقف را منوط به این موضوع کرده است که تعهدات ارزی ایفا نشده آنها کمتر از ۳۰ درصد باشد.