در راستای توسعه مراودات تجاری ایران و عمان و امکان حمل مستقیم محصولات کشاورزی و مواد غذایی فاسد شدنی به عمان، خط کشتیرانی کانتینر یخچالی بندر جاسک به بندر شناس عمان توسط بخش خصوصی در تاریخ ٩٨/٥/٨ در اسکله جاسک رسماً افتتاح شد.