دیدار سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در عمان با نماینده سازمان بهداشت جهانی

دیدار سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در عمان با نماینده سازمان بهداشت جهانی