دیدار رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با السنیدی وزیر تجارت و صنایع عمان در مسقط

دیدار رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با السنیدی وزیر تجارت و صنایع عمان در مسقط