نشست رييس اتاق مشترك ايران و عمان با سفرا دو كشور عمان و قطر

نشست رييس اتاق مشترك ايران و عمان با سفرا دو كشور عمان و قطر درخصوص چگونگي توسعه همكاريهاي سه جانبه