افتتاح خط هواپیمایی سلام ایر مسیر مسقط-تهران

افتتاح خط هواپیمایی سلام ایر مسیر مسقط-تهران در روز یکشنبه با حضور سفیر محترم ج.ا.ایران در مسقط