عراقچیهمچنیندرملاقاتجداگانهایبابدرالبوسعیدیقائممقاموزارتخارجهعمان،آخرینوضعیتروابطدوجانبهوراههایگسترشآندرتمامیزمینههاراموردبحثوبررسیقرارداد.