پیام تسلیت رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان به مناسبت ایام شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام و گرامیداشت لیالی پر فیض قدر شب

قدربهسببنزولقرآنشبیبزرگوارزشمنداستشبیکهوالاترینوپربرکتترینشبهایسالبهشمارمیرودازشبهایباعظمت،مقدسومتبرکایستکهزندگیماندرآن،سراسررنگخداییمیگیردقدرفرصتیمغتنم،برایشستشویآینهدلاززنگارگناهومعصیتاست.

ایامشهادتجانگدازامامعلیعلیهالسلاممقارناستبالیالیپربرکتقدر،کهمشتاقانلقامحبوبرابهخودمیخواندتابااحیایاینلیالی،نابترینوزلالترینصحنههای،انساندرمقامبندگیرابهنمایشبگذارد.

 حضرتعلیعلیهالسلامامیرخوبیهااینمظهرعدالت،آزادگیوجوانمردیها،گویاعظمتوجاودانگیامامیاستکهدرسراسرعمرپربرکتش،بدونهیچدلبستگیبهدنیاپاسداراخلاق،حرمتوکرامتانسانیبودوبهراستیکهفرزندکعبه،حقیقتیبزرگاستکههمچونخورشید،دریایبیکرانانسانیتراگرممیکند.

 اینجانبضمنآرزویقبولیطاعاتوعباداتدرلیالیقدر،سالروزشهادتحضرتعلیعلیهالسلامرابهمحضرحضرتولیعصرعجلاللهتعالی،رهبرمعظمانقلاباسلامیومردمشریفوفعالیناقتصادیتسلیتعرضنمودهوازخداوندمتعالتوفیقروزافزونتانراآرزومندم.

محسنضرابیرئیساتاقمشترکبازرگانیایرانوعمان