ديدار سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با یوسف بن علوی بن عبدالله وزیر مسئول در امور خارجه عمان

ایرناسیدعباسعراقچیمعاونسیاسیوزیرامورخارجهایراندرآغازسفرمنطقهایخودروزیکشنبهدرمسقطبایوسفبنعلویبنعبداللهوزیرمسئولدرامورخارجهعماندیدارکرد.

 

درایندیداردوطرف آخرینوضعیتمنطقهوتحولاتآنراموردبحثوبررسیقراردارند.

 

عراقچیدرایندیدار ضمنتاکیدبراهمیتصلحوامنیتدرمنطقهمهمخلیجفارس،نسبتبهسیاستهایمخربآمریکاوبرخیمتحدانآنکشوردرمنطقههشدارداد.

 

ویباردهرگونهگفتوگویمستقیمیاغیرمستقیمباآمریکاگفتجمهوریاسلامیایرانبرایبرقراریروابطیمتوازنوسازندهباتمامیکشورهایمنطقهخلیجفارسبراساساحترامومنافعمتقابلآمادگیدارد

 

عراقچیباتاکیدبراینکهجمهوریاسلامیایرانخواهانافزایشتنشدرمنطقهنیست،پایانتحریمهاوبهرهمندیهمهکشورهایمنطقهازمنافعهمکاریهایاقتصادیرامتضمنآرامشوثباتدرمنطقهدانستوافزوداعمالتحریمعلیهایرانیکتجربهشکستخوردهاستکهپیشازاینبارهاامتحانشدهبود

 

وزیرامورخارجهعماننیزدراینملاقاتباتایید شرایطخطیرمنطقهبرلزومخویشتنداریهمه طرفهاتاکیدکردوخواستارادامهرایزنیهاینزدیکدوکشورشد