میانجی‌گری عمان بین تهران و واشنگتن

«یوسفبنعلوی» وزیرخارجهعماندرگفت‌وگوباروزنامه«الشرقالاوسط» ازمیانجی‌گریعمانبینایرانوآمریکاخبرداد.

ایندرحالیاستکهآمریکاهرگونهارسالپیامازطریقعمانویاآلمانبهایرانراتکذیبکردهاماتاکیدنمودهبودکهتلاشاینکشورهایبرایتنش‌زاییباایرانراتحسینمی‌کند.