استقبال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از رایزنی اخیر مقامات آلمانی و عمانی در ایران

سخنگویوزارتامورخارجهآمریکاباتوجهبهسفراخیردومقامآلمانیوعمانیبهایران،ازایناقدامدیپلماتیکبرایآن‌چه«تنش‌زداییوضعیتموجود» میخواند،استقبالکرد.