دیدار وزیر خارجه عمان با ظریف

یوسفبنعلویوزیرامورخارجهعمانبعدازظهرامروز  واردتهرانشد.

وزیرامورخارجهعمانپسازورودبهتهرانبادکترمحمدجوادظریفوزیرامورخارجهکشورماندیدارکرد.