سفیر عمان در واشنگتن گفت: اگر ایران و آمریکا بر مؤثر بودن میانجیگری عمان باو داشته باشند، مسقط برای حل تنش دو طرف آمادگی دارد.
 

سلطانقابوسدرطیسالهابینایرانوکشورهایدیگرمیانجیگریکردهوایننقشرابهخوبیانجامدادهاستواکنونسفیرعماندرواشنگتنگفتاگرایرانوآمریکابرمؤثربودنمیانجیگریعمانباوداشتهباشند،مسقطبرایحلتنشدوطرفآمادگیدارد.