فرا رسیدن ماه رمضان مبارک باد

شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن
اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان فرا رسیدن ماه بهار قرآن،ماه عبادتهای عاشقانه و نیایشهای عارفانه  و بندگی خالصانه را به شما تبریک عرض می کند.