وزیرنفتبهمنظوربررسیوتوسعههمکاریهایدوجانبهدرزمینهانرژیراهیمسقطپایتختکشورعمانشد.

 

بهگزارشخبرنگاراقتصادیخبرگزاریتسنیم،بیژنزنگنه،وزیرنفتکشورمانپسازدیدارشبگذشتهبادبیرکلاوپکدرتهران،صبحامروزراهیمسقطشدتاآخرینوضعیتهمکاریهایدوجانبهانرژیبینایرانوعمانراپیگیریکند.

دراینسفرجمعیازمدیرانصنعتنفتکشورنیززنگنهراهمراهیمیکنندامکانبرقراریصادراتگازایرانبهعمانکهسالهاپیشمطرحشدهوهنوزعملیاتینشدهاست،ازمحوریترینمذاکراتاینسفرخواهدبود.