قرار گرفتن عمان بعنوان هفتمین شریک تجاری ایران در بین همسایگان و ارتقای سطح  حجم مراودات تجاری نزدیک به یک میلیارد و دویست میلیون دلار

قرار گرفتن عمان بعنوان هفتمین شریک تجاری ایران در بین همسایگان و ارتقای سطح  حجم مراودات تجاری نزدیک به یک میلیارد و دویست میلیون دلار