آغاز پرواز های مسقط - تهران - مسقط

آغاز پرواز های مستقیم جدید "سلام ایر" ؛ مسقط - تهران - مسقط از 19 خرداد 98 هفته ای سه پرواز در روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنجشنبه.

حرکت از مسقط ساعت 15:25  و حرکت از تهران ساعت 18:30