وزیر جدید کشاورزی و شیلات پادشاهی عمان معرفی شد

وزیرجدیدکشاورزیوشیلاتپادشاهیعمانمعرفیشد

 

دکترحمدبنسعیدبنسلیمانالعوفیباحکمپادشاهعمانبهعنوانوزیرکشاورزیوشیلاتاینکشورمنصوبشد.

 

بهگزارشروابطعمومیاتاقمشترکایرانوعمان،دکترالعوفیکهپیشازاینمعاونوزیرکشاورزیوشیلاتعمانبودکهباحکمپادشاهبهعنوانوزیرکشاورزیوشیلاتعمانانتخابشد.

 

اضافهمیشوددکترالعوفیازمتخصصینحوزهکاریخوداستواواخرفرودیندرکسوتمعاونوزیرکشاورزیوشیلات،بهدعوتریاستاتاقمشترکبازرگانیایرانوعماندرهمایشتجاریسرمایهگذاریایرانوعماندرحوزهشیلاتدراتاقایرانحضورپیداکرد

ویدراینسفرهمچنینضمندیداربامشاوروزیرورئیساتاقمشترکایرانوعمان،درجلساترودرروتجاروسرمایهگذاراندوکشوردرحوزهشیلاتشرکتکرد.

 

 بطورحتم،بااینانتصابجدیدوشناختمناسبالعوفیازپتانسیلهایایراندربحثشیلاتوکشاورزیدرآیندهشاهوزیرجدیدکشاورزیوشیلاتپادشاهیعمانمعرفیشد

 

دکترحمدبنسعیدبنسلیمانالعوفیباحکمپادشاهعمانبهعنوانوزیرکشاورزیوشیلاتاینکشورمنصوبشد.

 

بهگزارشروابطعمومیاتاقمشترکایرانوعمان،دکترالعوفیکهپیشازاینمعاونوزیرکشاورزیوشیلاتعمانبودکهباحکمپادشاهبهعنوانوزیرکشاورزیوشیلاتعمانانتخابشد.

 

اضافهمیشوددکترالعوفیازمتخصصینحوزهکاریخوداستواواخرفرودیندرکسوتمعاونوزیرکشاورزیوشیلات،باهماهنگیاتاقمشترکبازرگانیایرانوعماندرهمایشتجاریسرمایهگذاریایرانوعماندرحوزهشیلاتدراتاقایرانحضورپیداکرد

ویدراینسفرهمچنینضمندیداربارئیساتاقایرانومشاوروزیرورئیساتاقمشترکایرانوعمان،درجلساترودرروتجاروسرمایهگذاراندوکشوردرحوزهشیلاتشرکتکرد.

 

 بطورحتم،بااینانتصابجدیدوشناختمناسبالعوفیازپتانسیلهایایراندربحثشیلاتوکشاورزیدرآیندهشاهدافزایشحجمهمکاریهایفعالیناقتصادیباشیم