دومین محموله کمک های بشردوستانه عمان

سهفروندهواپیماینظامیحاملدومینمحمولهکمکهایبشردوستانهعمانبهسیلزدگانکشورمانامروزدرتهرانبهزمیننشست.