تصویب نامه هیئت وزیران

برقراری لغو روادید یک طرفه برای ورود اتباع کشور سلطنت عمان