OK
اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک ایران و عمان, بازرس کل پلیس عمان، از صدور بخشنامه شماره 235/2021 درخصوص اصلاح برخی از مقررات آیین نامه اجرایی قانون حقوق مدنی صادره به موجب فرمان سلطنتی شماره 66/99 و آیین نامه اجرایی قانون وضعیت مدنی مصوب 1386/40 خبر داد.
برخی از مواد این بخشنامه به شرح زیر است: 
 بند اول ماده (19) : کارت شخصی (personal card)  و کارت اقامت ظرف 30 روز از تاریخ رسیدن فرد به سن (10) ده سال برای شهروندان عمانی و افراد مقیم عمان و از تاریخ ورود افراد مقیم به سلطنت عمان در صورتی که سن وی بیشتر از ۱۰ سال باشد صادر می شود. 
 ماده (20) : برای دریافت کارت اقامت,  حضور فرد مورد نظر الزامی است و تنها در مواردی استثناء قائل می شود. 
در تمام موارد، کارت با لباس رسمی برای عمانی ها و لباس مناسب برای خارجی ها طبق قوانین تعیین شده توسط اداره کل پلیس عمان صادر می شود. 
شناسه ملی (Civil ID) برای مدت پنج سال اعتبار دارد
 مدت اعتبار کارت اقامت مهاجران از تاریخ صدور یا تمدید برای مدت سه سال خواهد بود. 
 صاحب کارت باید آن را ظرف 30 روز از تاریخ انقضا تمدید کند. 
هزینه دریافت کارت شهروندی (Civil Card) جدید RO5 است
هزینه تمدید شناسه ملی RO5 است.
هزینه اخذ کارت شناسه ملی المثنی (Civil ID card) معادل  RO10 
هزینه دریافت کارت اقامت (Resudent card) جدید RO5  (برای هر سال) و هزینه تمدید کارت اقامت RO5 (برای هر سال) است. 
هزینه صدور کارت اقامت المثنی RO20 است
هزینه عدم دریافت شناسه ملی / کارت اقامت - RO5 برای هر ماه خواهد بود.


1400/08/03

Bookmark and Share   شماره خبر :7484 تعداد بازدید :268

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload