سابقه شورای مشترک ایران و عمان و تعداد  اعضا:

 

شورای بازرگانان ایران و عمان در سال1389 برابر با 2010 میلادی با 7 عضو تشکیل شد. تا سال 1392 برابر با سال 2013 میلادی تعداد اعضا به 35 عضو ارتقاء پیدا کرد. از پایان سال 1392 با توجه به علاقه مندی فعالین اقتصادی و بازرگانان ایران به فعالیت اقتصادی در عمان، مصوب گردید فعالیت های شورای بازرگانان به سطح اتاق مشترک ارتقاء پیدا کند. در فراخوان تشکیل اتاق مشترک تعداد اعضا به 135 عضو افزایش پیدا کرد. هم اکنون اتاق مشترک با بیش از 250 عضو مشغول به فعالیت می باشد و در انتخابات مورخ 1396/05/16 افراد زیر به عنوان هیأت رئیسه اتاق انتخاب شدند:

 

1)  آقای محسن ضرابی - رئیس

2)  آقای محمد امین صباغی زاده - نائب رئیس اول

3)  خانم شهلا عموری - نائب رئیس دوم

4)  آقای احمد شیرزادیان - عضو هیأت مدیره

5)  آقای سید محمد ابراهیم علوی - عضو هیأت مدیره و خزانه دار

6)  آقای احمد آزادمرد - عضو هیأت مدیره

7)  آقای علی محمد صادقیان - عضو هیأت مدیره

8)  آقای محمد تقی شهوازیان - بازرس