مقدمه

عمان كشوري با ثبات سياسي و اقتصادي و چشم انداز روشني به آينده و هدف گذاري صورت گرفته توسط دولتمردان اين كشور (عمان 2020) چشم انداز بسيار مناسبي براي حضور شركت هاي توانمند را به اين كشور فراهم مي نمايد.

 تعريف پروژه هاي متعدد و زير ساخت در اين كشور، مانند (احداث 2200 كيلومتر خط ريلي، جاده سازي و پل سازي، احداث مجتمع هاي پتروشيمي، احداث كارخانجات صنايع معدني،‌ احداث بنادر و توسعه لجستيك،‌توسعه شيلات و ماهيگيري، توريسم  و مناطق آزاد تجاري در اين كشور)  از جذابيت هاي اين كشور براي سرمايه گذاري و توسعه فضاي كسب و كار شركت هاي ايراني محسوب مي گردد. معرفي نام تجاري، تسهيل به ورود به بازارهاي جديد و مشاركت با شركت هاي بين المللي مطرح در منطقه و كسب تجربه در مديريت پروژه هاي بين المللي از اهداف پيش روي كميسيون براي پيشبرد اهداف شركت هاي عضو كميسيون در اين كشور مي باشد.  از ساليان گذشته شركت هاي متعدد ايراني نسبت به انجام پروژه هاي زير بنايي از جمله راه سازي، پل، ايجاد نيروگاه، بندر و حوزه هاي مشاوره در حوزه آب و برق در كشور عمان فعاليت نموده اند و با ايجاد بسترهاي مناسب تجاري توسط اتاق مشترك ايران و عمان طي 3 سال گذشته ما شاهد تسهيل در ورود شركت هاي پيمانكاري و صنعتي در كشور عمان بوده ايم.

اهداف برنامه ريزي شده كميسيون شامل:

·         توسعه روابط تجاري از طريق ايجاد مشاركت و اطلاع رساني به اعضاء كميسيون

·         جذب شركت ها، ايجاد تمركز و هم افزايي در بين شركت هاي مطرح پيمانكاري

·          ايجاد ارتباطات موثر در داخل با سازمان ها و ارگان هاي ذي ربط در ايران و عمان

اقدامات صورت گرفته كميسيون از سال 93 تاكنون:

·         معرفي فعاليت هاي اتاق به شركت ها، سرمايه گذاران،‌دولت ها، و نمايندگان ادارات دولتي ايران و عمان

·         همراهي با هيئت هاي تخصصي جهت مذاكره با كارفرماهاي شركت هاي عماني و ايجاد فرصت هاي صدور خدمات فني و سازندگان تجهيزات صنعتي در كشور عمان

·         بررسي بازار و معرفي فرصت هاي صدور خدمات فني و مهندسي و صنعتي

·         ارايه طرح هاي تجاري و فن آوري به سرمايه گذاران عماني در ايران

·         مشاركت در نمايشگاه هاي تجاري، سمينارها، كنفرانسها در عمان و همكاري در برگزاري آنها در ايران

·         مشاوره به اعضاء براي حضور موثر در عمان( چگونگي حضور، اطلاع از قوانين حقوقي)

·         يافتن شركاي تجاري قابل اعتماد، توليد كنندگان و شركت هاي صادراتي معتبر، سرمايه گذاران، خريداران و فروشندگان در ايران و عمان

·         حضور در نمايشگاه هاي مرتبط با حوزه خدمات فني و مهندسي در كشور عمان و ارايه اطلاعات به شركت هاي عضو كميسيون

·         حضور تاثير گذار در مذاكرات و جلسات مشترك بين تجار ايراني و عماني طي سه سال گذشته

·         معرفي مناقصات عمان در اكثر حوزه ها به شركت هاي عضو اتاق

·         برگزاري دوره هاي آموزشي روش هاي تامين مالي پروژه ها براي اعضاء كميسيون

·         برگزاري جلسه اي مشترك با نمايندگان بانك هاي ايراني و عماني  براي معرفي خدمات بانكي در توسعه كسب و كارها

 

برنامه هاي آتي كميسيون:

•       پيگيري اهداف و استراتژي هاي تدوين شده كميسيون در راستاي توسعه سريع تر كسب و كارها مبتني بر زير ساخت هاي ايجاد شده

•       تلاش براي معرفي توان خدمات فني و مهندسي كشور به كارفرمايان عماني از حضور در فرصت ها و معرفي شركت هاي بالقوه (تهيه كتابچه و كاتالوگ معرفي شركت هاي عضو به كارفرمايان عماني)

•       حضور موثر در نمايشگاه هاي مرتبط  با حوزه خدمات فني و مهندسي

•       مشاركت در طرح هايDevelopery عمان بهمراه بستر سازي براي تامين مالي پروژه ها بخصوص در حوزه هاي استراتژيك